Как Да Се Възползваме От Финансиране По ОП “Развитие На Човешките Ресурси”

България

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. 

Всеки бизнес може да кандидатства с проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси с цел разкриването на нови работни места, обучаване на текущ или бъдещ персонал, закупуване на оборудване, служещо за обезпечаване работата на служителите, и други.

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете, за да кандидатствате по тази програма.

Приоритети на ОП “Развитие На Човешките Ресурси” 

Сред основните приоритети на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е постигането на по-качествена и висока заетост, насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността и модернизиране на публичните политики. 

Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. А самите оси покриват следните дейности:

Първа ос 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва в себе си две тематични цели. Едната е свързана приоритетно с „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата има роля да подпомага „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“.

Втора приоритетна ос

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” има за цел да обхване основно по-слабо развитите региони. Нейните целевите общности са роми, мигранти както и други малцинствени или маргинализирани групи.

Трета ос

„Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” приоритетно подкрепя проектни предложения за подобряване на институционалния капацитет на публични структури и заинтересованите страни. Така европроектите по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” спомагат за развитието на публичната администрация и нейната ефективност.

Четвърта ос

„Транснационално сътрудничество“ е четвъртият стълб по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Тя съдейства за отпускане на безвъзмездни финансови помощи в сферата на трудовия пазар, здравеопазването, борбата с дискриминацията, социалното включване и подобряване на институционалния капацитет. Оста действа за насърчаване на транснационалното сътрудничество включително на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.

Пета приоритетна ос

„Техническа помощ” е частта от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ която подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР. Също така спомага за повишаване знанията на частните и публичните бенефициенти при разработването и управлението на проекти по програмата.

Кой може да се възползва?

Потенциални бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са: 

 • самостоятелно заети лица; 
 • работодатели и клъстери; 
 • неправителствени организации; 
 • образователни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда; 
 • общини и райони на общини; 
 • центрове за професионално ориентиране и информация, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; 
 • социални партньори;
 • доставчици на здравни услуги; 
 • държавни институции; 
 • публични лечебни и здравни заведения; 
 • медицински университети и читалища; 
 • социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; 
 • държавни предприятия; 
 • регистрирани поделения на вероизповеданията.

Как можете да се възползвате?

Предпочитаният начин да се възползвате от финансиране по ОП “Развитие на човешките ресурси” е с помощта на консултантска компания, която да спомогне за изготвянето и придвижването на Вашето кандидатно предложение.Консултантските компании са опитни в изготвянето на проекти и спечелването на финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

Предстояща процедура, която се очаква да стартира през октомври 2023г. и към която се очаква силен интерес е Процедура „Адаптирана Работна Среда“. Микро, малките и средните предприятия ще могат да се възползват от 100% безвъзмездна финансова помощ, а за големите предприятия е предвидено финансиране от 80% от размера на общите разходи.

Ако желаете да кандидатствате за финансиране с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме да потърсите услугите на компетентна фирма, която да Ви съдейства за всички етапи за кандидатстване към конкретната финансираща програма: идентифициране на проектна идея, разработване на проектното предложение, входиране на проекта, пълно съдействие в тръжните процедури, както и финалното отчитане на европроекта. 

Крайният срок за кандидатстване е до 2027г.

Чрез изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се предоставя подкрепа за развитие на работната сила в България и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Реализират се мерки за осигуряване на повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите.

Rate article
Edin.Click
Коментирай